Spoločnosť Thermo-Clean Group sa chce v nasledujúcich rokoch rozrásť na vedúcu čistiacu spoločnosť, ktorá sa zameriava na ekologicky šetrné odlakovanie kovov a čistenie znečistených výrobných komponentov. Usilujeme sa o neustále zlepšovanie a chceme vynikať v kvalite výrobkov, poskytovaní služieb a ochrane životného prostredia.

Kvalita výrobkov

Kovové komponenty odlakujeme a výrobné komponenty čistíme striktne podľa kvalitatívnych požiadaviek, na ktorých sa dohodneme s klientom.

Poskytovanie služieb

Rešpektujeme dohodnuté dodacie lehoty a našich klientov včas informujeme o prípadných odchýlkach. Ak je to možné, usilujeme sa predchádzať núdzovým situáciám u našich klientov.

Ochrana životného prostredia

Dodržiavame zákony a predpisy. Pritom venujeme náležitú pozornosť vplyvom našich procesov, výrobkov a technológií na životné prostredie.

Zaväzujeme sa:

  • vždy sa s klientom a ďalšími stranami jasne a zreteľne dohodnúť
  • podrobne zaznamenať vzniknuté odchýlky a vyriešiť ich v čo najkratšej dobe
  • poveriť prácou motivovaných zamestnancov – správna osoba pre správnu úlohu.

Systém environmentálneho manažmentu a manažmentu kvality

Na splnenie našich ambícií v oblasti kvality a ochrany životného prostredia zaviedla spoločnosť Thermo-Clean systém environmentálneho manažmentu a manažmentu kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Ďalší rozvoj tohto systému manažmentu je trvalým záujmom všetkých zamestnancov na všetkých úrovniach.