1. Prečo poskytujeme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

Spoločnosť JMC Company N.V. pripisuje ochrane vášho súkromia a osobných údajov veľký význam. Vaše osobné údaje budeme používať iba v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a s ďalšími príslušnými platnými právnymi požiadavkami. Akýkoľvek odkaz v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov na zákon o ochrane osobných údajov znamená odkaz na zákon z 8. decembra 1992 o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Akýkoľvek odkaz na toto nariadenie je odkazom na nariadenie z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov vás chce spoločnosť JMC Company N.V. informovať o možných operáciách spracúvania týchto údajov a o vašich právach. Používaním našej platformy/webových stránok/aplikácie výslovne udeľujete súhlas s prípadnými operáciami spracúvania údajov spoločnosťou JMC Company N.V.

Je možné, že toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bude v budúcnosti predmetom úprav a zmien. Odporúčame vám preto, aby ste tento dokument pravidelne overovali. Akákoľvek podstatná zmena bude vždy jasne oznámená na platforme spoločnosti JMC Company N.V.

2. Kto spracúva osobné údaje?

Platforma/webová stránka/aplikácia… www.thermoclean.com je iniciatívou spoločnosti:

 • JMC Company N.V. (ďalej len spoločnosť JMC Company N.V.)
 • Dellestraat 45
 • 3550 Heusden-Zolder
 • Belgicko
 • DIČ: 0437.477.423
 • E-mail: info@jmc-company.com
 • Telefón: +32 13 53 90 10

3. Aké osobné údaje sa spracúvajú?

Spoločnosť JMC Company N.V. sa zaväzuje, že bude spracúvať iba údaje, ktoré sú v tejto súvislosti relevantné a potrebné na účely, na ktoré boli získané. Nasledujúce kategórie osobných údajov môžu byť spracovávané spoločnosťou JMC Company N.V.:

 • identifikačné údaje
 • obrazové záznamy

4. Na aké účely sa moje osobné údaje použijú?

  Spoločnosť JMC Company N.V. zhromažďuje osobné údaje, aby vám poskytovala bezpečné, optimálne a personalizované služby. Zhromažďovanie osobných údajov bude rozsiahlejšie, keď budete intenzívnejšie využívať platformu/webovú stránku/aplikáciu a naše online služby.

  Spracúvanie údajov je nevyhnutné pre fungovanie platformy/webovej stránky/aplikácie a súvisiacich služieb. Spracúvanie údajov sa vykonáva iba na nasledujúce definované účely:

 • Poskytovanie a zlepšovanie všeobecných alebo personalizovaných služieb; vrátane fakturačných účelov, poskytovania informácií, newsletterov a ponúk, ktoré sú pre vás vhodné a/alebo nevyhnutné, získavanie a spracúvanie hodnotení používateľov a poskytovanie podpory.
 • Poskytovanie a zlepšovanie dodávaných produktov; personalizované a konkrétne produkty na základe poskytnutých informácií a údajov.
 • Odhaľovanie podvodov, chýb a/alebo trestnej činnosti a ochrana pred nimi.
 • Marketingové účely

Pri návšteve platformy/webovej stránky/aplikácie spoločnosti JMC Company N.V. sa údaje zhromažďujú iba na štatistické účely. Takéto údaje sú potrebné na optimalizáciu používania našej platformy/webových stránok/aplikácie. Tieto údaje zahŕňajú: IP adresu, očakávané miesto konzultácie, dátum a čas konzultácie, aké stránky boli navštívené. Svojou návštevou platformy/webovej stránky/aplikácie spoločnosti JMC Company N.V. vyhlasujete, že súhlasíte so zhromažďovaním údajov určeným na vyššie uvedené štatistické účely.

Používateľ vždy poskytuje osobné údaje spoločnosti JMC Company N.V. sám a týmto spôsobom nad nimi môže uplatňovať určitú kontrolu. Ak sú niektoré údaje neúplné alebo zjavne nesprávne, spoločnosť JMC Company N.V. si vyhradzuje právo dočasne alebo natrvalo odložiť určité plánované operácie.

Osobné údaje sú spracúvané iba na interné použitie v spoločnosti JMC Company N.V..

Môžeme vám preto zaistiť, že osobné údaje nebudú predané, postúpené tretím stranám, ktoré sú s nami prepojené, ani s nimi zdieľané. Spoločnosť JMC Company N.V. prijala všetky možné právne a technické opatrenia, aby zabránila neoprávneného prístupu k nim alebo ich použitiu.

5. Používame tiež cookies!

Počas návštevy našej platformy/webových stránok môžu byť na pevnom disku vášho počítača umiestnené súbory „cookies“, aby sa platforma/webová stránka lepšie prispôsobila potrebám návštevníkov, ktorí nás opakovane navštívia. Nefunkčné cookies nám pomáhajú optimalizovať vašu návštevu platformy a zapamätať si technické výbery.

Ďalšie vysvetlenie o tom, ako používame súbory cookies na zhromažďovanie a spracúvanie vašich osobných údajov, nájdete v našom vyhlásení o súboroch cookies.

Ak si chcete pozrieť platformu/webovú stránku spoločnosti JMC Company N.V. , odporúčame, aby ste mali povolené súbory cookies. Na druhej strane sa v našom vyhlásení o súboroch cookies tiež uvádza, ako zablokovať súbory cookies.

6. Aké sú moje práva?

6.1 Záruka zákonného a bezpečného spracúvania osobných údajov:

Spoločnosť JMC Company N.V. bude vždy spracúvať vaše osobné údaje spravodlivým a zákonným spôsobom. Zahŕňa to tieto záruky:

Osobné údaje sa spracúvajú iba podľa opísaných a oprávnených účelov tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sa spracúvajú, iba ak je to adekvátne, relevantné a primerané.

Osobné údaje sa budú uchovávať iba dovtedy, kým to bude nevyhnutné na uskutočnenie účelov opísaných a zdôvodnených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Prijali sme potrebné technické a bezpečnostné opatrenia na zníženie rizika nezákonného prístupu k osobným údajom alebo ich spracúvania na minimum. V prípade narušenia svojich systémov informačných technológií spoločnosť JMC Company N.V. bezodkladne prijme všetky možné opatrenia na obmedzenie škôd na minimum.

6.2 Právo na prístup/opravu/vymazanie vašich osobných údajov

Po preukázaní svojej identity ako používateľa máte právo na získanie jednoznačnej odpovede od spoločnosti JMC Company N.V. o tom, či sú vaše osobné údaje spracúvané, alebo nie. Keď spoločnosť JMC Company N.V. spracúva vaše údaje, máte ďalej právo nazerať do zhromaždených osobných údajov. Ak si chcete uplatniť svoje právo na prístup k údajom, spoločnosť JMC Company N.V. vám to umožní do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti. Žiadosť sa podáva doporučenou poštou alebo e-mailom na adresu info@jmc-company.com

Nepresné alebo neúplné osobné údaje sa dajú kedykoľvek upraviť. Je predovšetkým na používateľovi, aby upravil svoje nepresné alebo neúplné údaje. Môžete využiť svoje právo na úpravu údajov vydaním dodatočného vyhlásenia pre spoločnosť JMC Company N.V.. Spoločnosť JMC Company N.V. údaje upraví do jedného (1) mesiaca od prijatia dodatočného vyhlásenia.

Okrem toho mate právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje. Toto právo na zabudnutie môžete uplatniť iba v nasledujúcich prípadoch:

 • keď osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli pôvodne získané;
 • keď boli osobné údaje získané na základe získaného súhlasu a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • ak bola vznesená námietka voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne;
 • ak osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.
 • spoločnosť JMC Company N.V. prehodnotí existenciu jedného z vyššie uvedených prípadov.

6.3 Právo na obmedzenie spracúvania/namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov

Používateľ má právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov:

 • počas obdobia, kedy musí spoločnosť JMC Company N.V. v prípade sporu overiť správnosť osobných údajov;
 • keď je spracúvanie údajov nezákonné a používateľ namiesto vymazania osobných údajov požaduje obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • keď spoločnosť JMC Company N.V. už nepotrebuje osobné údaje používateľa na účely spracúvania a používateľ potrebuje tieto osobné údaje v súvislosti s právnym nárokom;
 • počas obdobia, kedy musí spoločnosť JMC Company N.V. vyhodnotiť, či existujú dôvody na vymazanie osobných údajov.

Používateľ je okrem toho vždy oprávnený vzniesť námietku voči spracúvaniu svojich osobných údajov. Spoločnosť JMC Company N.V. v tom prípade pozastaví spracúvanie vašich osobných údajov, kým spoločnosť JMC Company N.V. nebude vedieť predložiť naliehavé a oprávnené dôvody na spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad právom používateľa namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov.

Ak chce používateľ uplatniť tieto práva, spoločnosť JMC Company N.V. bude v danej veci konať do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti. Žiadosť sa podáva doporučenou poštou alebo e-mailom na adresu info@jmc-company.com.

6.4 Právo na prenosnosť údajov

Používateľ má právo získať osobné údaje, ktoré poskytol spoločnosti JMC Company N.V., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie jeho osobných údajov opiera výlučne o súhlas získaný od používateľa.

Ak chce používateľ uplatniť tieto práva, spoločnosť JMC Company N.V. bude v danej veci konať do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti. Žiadosť sa podáva doporučenou poštou alebo e-mailom na adresu info@jmc-company.com

6.5 Právo odvolať súhlas/právo podať sťažnosť

Používateľ má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Používateľ má tiež právo podať sťažnosť voči spracúvaniu jeho osobných údajov zo strany spoločnosti JMC Company N.V. Komisii pre ochranu súkromia Belgicka.

Ak chce používateľ uplatniť tieto práva, spoločnosť JMC Company N.V. bude v danej veci konať do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti. Žiadosť sa podáva doporučenou poštou alebo e-mailom na adresu info@jmc-company.com